11. Oktober 2017

Mara Schwegler

A Ankä - Butter – butter | B Baringeli - Aprikose – apricot | C Chächeli - Tasse - cup | D Dänkeli - Stiefmütterchen - viola | E Egli - Flussbarsch - perch | F Füdli - Hinterteil - butt ...